Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ, d.w.z. generalistische basis-GGZ en gesprecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzkeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk:Praktijk Paul Peters
Naam regiebehandelaar:Paul Peters
Straat en huisnummer praktijkadres: Verlengde Engweg 5
Postcode en plaats praktijkadres: 1251 GM Laren NH
Telefoonnummer:035-5311702
E-mailadres:email@praktijkpaulpeters.nl
KvK nummer:32160679
Website:https://www.praktijkpaulpeters.nl
BIG-registraties:GZ-psycholoog: 89049666425
Overige kwalificaties:Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie; EMDR
Basisopleiding:Doctoraal psychologie RU Universiteit Utrecht
AGB-code praktijk:94000256
AGB-code persoonlijk:94000328

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-GGZ

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

De te behandelen klachten zijn:
 • depressiviteit
 • angst
 • spanningsklachten
 • slapeloosheid mits stress gerelateerd
 • trauma's

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

 • Drs. P.M.J. Peters BIG-registratienummer: 89049666425

5. Professioneel netwerk (doel van deze vraag is transparant maken hoe je samenwerkt):

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • GGZ-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met enige collega's.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk:

De insteek voor het netwerk is:
 • consultatie medicatie
 • aanvullende diagnostiek
 • coördinatie bij crisisgevallen

Toelichting: Soms wordt een crisiscliënt van de Praktijk tijdelijk opgevangen door een crisiscentrum mbt. aanvullende diagnostiek, aanvullende opvang, en medicatie waarna terugverwijzing plaatsvindt naar de praktijk.

Het crisiscentrum is:
Rembrandshof Adres
Laan der Heelmeesters 2
Hilversum

of

Ziekenhuis Ter Gooi Huisartsenpost
Rijksstraatweg 1
Blaricum

Deze cliënt van de Praktijk kan ook definitief worden doorverwezen naar het crisiscentrum wanneer blijkt dat de problematiek thuis blijkt te horen op AS 2 en/ of de lijdenslast te groot is om op te vangen in een vrijgevestigde Praktijk

Bovenstaande vindt steeds in overleg plaats met de cliënt.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Cliënten kunnen gedurende de avond/nacht/weekend terecht bij de Praktijk Paul Peters mits de problematiek qua intensiteit en inhoud nog past binnen de eerder afgenomen intake-diagnostiek AS 1 van de praktijk.

Zo niet dan wordt de cliënt gedurende de nacht/weekend/crisis verwezen naar de Huisartsenpost Blaricum tel. 0900-9359. De werktijden van de huisartsenpost zijn:
Van Maandag t/m Vrijdag van 17.00 tot 8.00 s'morgens en in het weekend wordt een 24-uursdienst gedraaid. Adres: Rijksstraatweg 1 Blaricum

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat de voorzieningen en zorg omtrent opvang s'nachts en in het weekend vinden buiten kantooruren plaats. Wel worden spontaan afspraken gemaakt met de crisisdienst in voorkomende gevallen.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Ik heb een contract met de zorgverzekeraars:

 • Achmea
 • CZ
 • DSW
 • de Friesland
 • Menzis
 • VRZ
 • VGZ
 • Caresq
Verder wordt ik vergoed door alle zorgverzekeraars zoals o.a. Stad Holland; PNO, die zijn ondergebracht bij bovengenoemde zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht van gecontracteerde verzekeraars

7. Behandeltarieven

 • Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 • Ik heb het tarief overig (zorg)product1 voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk .
 • Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk
 • Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk
Bovenstaande tarieven zijn allemaal hier te vinden

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is):
 • Intervisie
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsverenigingi: N.I.P.

9. Klachten- en geschillenregeling

Mocht u een klacht hebben dan kunt u zich tot mij wenden via het contactdformulier of mij bellen op telefoonnummer 035-5311702.

Komen wij er samen niet uit dan kan een onafhankelijke psycholoog worden ingeschakeld.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

De geschillenregeling is hier te vinden.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij collegae Afdeling Noord-Holland.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

De wachttijden voor de Intake en behandeling zijn resp. 3 en 5 weken. Deze wachttijden zijn richtlijnen en kunnen variëren. U kunt ons daarover bellen.

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Mijn praktijk is een solo-praktijk wat impliceert dat resp. de aanmelding; de intake, en de therapie door de GZ-psycholoog Paul Peters wordt gedaan. De aanmelding kan telefonisch 035-5311702; per email: email@praktijkpaulpeters.nl of via de website ( https://www.praktijkpaulpeters.nl)
Aan de cliënt wordt bij de aanmelding info gegeven over resp. de wachttijden; de vergoedingsmogelijkheden, en de eigen risicokosten. Ook wordt de cliënt op de hoogte gebracht van het tijdspad d.w.z.: intake, behandeling, en nazorg alles in overleg.
Ook wordt aan de cliënt medegedeeld dat tijdens de intake naast de gesprekken één of meerdere testen gedaan worden te weten de OQ-45-SD en of de SCL-90 met als doel om tot een algehele diagnostiek te komen.
N.a.v. de bevindingen uit de intake-gesprekken en de testen wordt overleg gevoerd met de cliënt over: welke therapie voor cliënt doeltreffend kan zijn of dat doorverwijzing passend is naar de specialistische GGZ wanneer er sprake is van AS-2 problematiek ofdat terugverwijzing naar de huisarts aan te raden is daar er van een DSM-stoornis geen sprake is.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: Paul Peters

Generalistische basis GGZ: Kwalificatie 9406

Er is geen sprake van andere betrokkenen in de praktijk mbt de diagnostiek.

Blijkt de algehele diagnostiek niet helder te worden of mogelijk niet gebaseerd op AS 1 dan vindt in overleg met cliënt en na diens toestemming verwijzing plaats naar PsychQ Adres: Schapenkamp nr. 8a Hilversum of de Rembrandshof plaats ( Laan van Heelmeesters nr.2 Hilversum)

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door: P.M.J. Peters

Generalistische basis GGZ: Kwalificatie 9406

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: Naam: P.M.J. Peters

Generalistische basis GGZ: Kwalificatie 9406

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt).

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Vaak nodig ik ook de partner van de cliënt uit of de familieleden als informatiebron maar ook voor de transparantie betreffende de behandeling. Vóórdat de gesprekken een aanvang hebben dus aan het begin van het 1e intakegesprek informeer ik de cliënt over de procedure van het gehele verloop dus intake-behandeling-eind van de behandeling-nazorg en na-evaluatie. Ik leg de cliënt uit dat overleg plaats vindt bij iedere fase van het gespreksproces. Dus ook mocht de diagnostiek veranderen tijdens het therapeutisch proces dan wordt dat eerst overlegd met cliënt. Dat geldt ook bij de verandering van het produkt GB GGZ. Bijv. dat "basis-midden" basis-intensief wordt en waarom. Het hoe en waarom wordt steeds overlegd. Ook wordt de cliënt medegedeeld dat iedere stap in het gespreksproces en eventuele veranderingen mogelijk overleg behoeven met diens huisarts wanneer noodzakelijk. Dan wordt om toestemming gevraagd van de cliënt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Ik leg de stappen uit, die client doorloopt tijdens het algehele proces dwz:

 • Doel intake en afspraken type behandeling alvorens de behandeling begint.
 • Tijdens de intake maak ik gebruik van een diagnostische vragenlijst om tot een diagnose en daarop aansluitend een behandeling te komen of nav de gesprekken en de testresultaten door te verwijzen naar een beter geëquipeerde hulpverlener of instantie of terug te verwijzen naar de huisarts. Deze procedure wordt steeds overlegd met de cliënt.
 • Evaluatie vindt óók plaats aan het begin van de behandeling, halverwege de behandeling en aan het einde. Dezelfde diagnostische vragenlijst, die in de intake werd afgenomen wordt aan het einde van de behandeling weer afgenomen ter vergelijking en steeds besproken met de cliënt.
 • De vragenlijst-data ( Rom) worden evanals de DIS-data geregistreerd bij Reflectum en EP EXPRESS en uiteindelijk bij de SVR.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de OQ-45 SD en de SCL-90 in de meeste gevallen. Ook kunnen andere vragenlijsten worden voorgesteld bij problematiek zoals o.a. ADHD of ADD.

De klanttevreden heid wordt gemeten middels gesprekken aan het begin van het hele therapeutische proces halverwege en aan het einde van de behandeling. Vaak wordt ook de SRS ingezet van Scott Miller en de ORS.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

 • Evaluatie vindt plaats 4 consulten na het begin van de behandeling.
 • Vervolgens wordt 8 consulten na de start van de behandeling weer gemeten.
 • Dat geldt ook aan het einde van de behandeling dus 12 consulten na de start van de behandeling.
 • Dit voorbeeld geldt voor Basis-Intensief
 • Daar bij de GB GGZ psycholoog sprake is van verschillende tijdsproducten: kort midden en intensief zullen die periodieke metingen aangepast worden aan de duur van het product.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

De tevredenheid van de cliënt wordt gemeten bij de aanvang van de therapie, in het midden van de therapie, en aan het einde van de behandeling. Natuurlijk kunnen er ook spontane metingen plaatsvinden wanneer nodig bevonden wordt door de cliënt en de therapeut.
Gebruik wordt gemaakt van de ORS en de SRS van Scott D. Miller.
De SRS kan gezien zijn inhoud veel vaker worden afgenomen omdat deze meting zich richt op de mate van tevredenheid jegens iedere zitting Ook kan middels het onderlinge gesprek de tevredenheid worden gemeten.
Ook kan de cliënt worden gevraagd om een score te geven m.b.t. de kwaliteit van een zitting uitgedrukt in een percentage.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

III. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

Privacy statement / AVG